Tuesday, October 28, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 4 - #OOTD


                                Blogging and photography workshop members & Rebekah RoySweater: H&M
Shorts: Calliope
Tights: Bershka
Boots: H&M
Necklace: Promode
Bracelet: Accessorize


Monday, October 27, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 3 - #OOTD


In this post you can see what i wore on the third day of the Fashion Weekend Skopje. Something simple, inspired by Blair Waldorf.

Во овој пост можете да видите што носев на третиот ден на Fashion Weekend Skopje. Нешто обично, инспирирано од Blair Waldorf.

Photo credit : Mirjana Nedeva
                                                      Thanks :))With the lovely Elena from the fashion blog Shy but secretly fabulous.
                                                         
                                                          Boots: Alpina
                                                        Shirt:  Tommy Hilfiger
                                                         Shorts: Zara
                                                         Headband: Parfois

Love, Marija

Fashion Weekend Skopje Day 3 - Irina Tosheva


In this post I'm revealing a secret... A big one. You'll find out which collection on the Fashion Weekend Skopje AW14/15 was my favorite.
I think you already guessed, but if you didn't - my favorite collection this season was Irina Tosheva's "Zebra". It was bright, colorful with those cute zebras. "Zebra" is something that will make your gray winter and autumn days fun and different.
I loved it and i think that if I could, I'd buy every single piece that was part of this collection. When I say every piece, I mean that. But unfortunately, if i buy the whole collection I'd be broke. I'm still a teenager that has just pocket money.
2 days after the show, I'm still singing the soundtrack, because I just enjoyed that remix. Actually, I enjoyed everything about this show so - one big applause goes to Irina.

Во овој пост откривам тајна... Голема. Ќе дознаете која колекција од Fashion Weekend Skopje AW14/15 ми беше омилена.
Мислам дека веќе погодивте, но доколку сеуште не знаете - мојата омилена колекција оваа сезона беше „Зебра“ на Ирина Тошева. Беше шарена, со сите тие слатки зебри.
 „Зебра“ е нешто што вашите сиви зимски и есенски денови ќе ги направи забавни и поинакви.
Ја обожавав и мислам дека ако можев, ќе го купев секое парче од оваа колекција. Кога велам секое парче, го мислам тоа. Но, за жал, доколку ја купам цела колекција ќе банкротирам. Сеуште сум тинејџер кој има само џепарлак.
2 дена по ревијата, јас сеуште си го пеам саундтракот, затоа што уживав во тој ремикс. Всушност, уживав во се на оваа ревија па - еден голем аплауз оди кај Ирина.

                                      Photo credit : Vladimir V. Photography               
                                                                                                                  Thanks :)
                                                   And one photo of my outfit Love, Marija

Sunday, October 26, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 3 - Andriana Dineva


Good morning everyone :))
I woke up so early to write this post, because i have many things on my schedule for today. I enjoy having busy days, even though  I feel tired sometimes. I also want to inform you that I'm not writing about every show that I saw, I'll just write about the ones that I'd personally wear.
Yesterday, the third day of the Fashion Weekend Skopje started with Andriana Dineva's collection "Kufer", before the start of the show the butterflies in my stomach were still here.
I loved the timeless classic that was present all the time. From the music to the hairstyles that were perfect for this show.
The coats with the boots were my personal favorites and everyone who knows me enough would think of me when they see this collection. Curls, boots, patterns, brown color....  Yeah, basically me.
I absolutely LOVED IT !
I'm posting more photos of the other shows and my outfit, later today, when i get the photos.


 Добро утро на сите :))
Се разбудив многу рано за да го напишам овој пост, затоа што имам многу работи на планот за денес. Уживам во деновите кога сум зафатена, иако се чувствувам уморно понекогаш. Исто така сакам да ве информирам дека нема да пишувам за секоја ревија која ја видов, ќе пишувам само за оние кои би ги носела лично.
Вчера, третиот ден од  Fashion Weekend Skopje започна со колекцијата на Андријана Динева „Куфер“, пред почетокот пеперутките во мојот стомак сеуште беа тука.
Ја обожавав безвременската класика која беше присутна целото време. Од музиката до фризурите кои беа перфектни за ова шоу.
Капутите со чизмите ми беа омилени и секој кој ме познава доволно ќе се сети на мене кога ќе ја види колекцијата. Локни, чизми, принтови, кафеава боја.... Да, јас.
Апсолутно ја ОБОЖАВАВ колекцијата!
Ќе постирам повеќе слики од другите ревии и мојот outfit, подоцна денес, кога ќе ги добијам сликите.

Photo credit : Vladimir V. Photography
                                                                                      Thanks :)
Love, Marija

Friday, October 24, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 1 - Jovan Petrovski Fashion weekend Skopje has officially started yesterday night at "Mala stanica".
 First I have to tell you that it's my first Fashion Weekend in my life and i was so excited, I had butterflies flying in my stomach all the time.
The opening show was  Jovan Petrovski's „SQUIRE“ & „BLACKOUT“. He is a Macedonian designer, who is living and working in Thailand. I loved the edgy and minimalistic look with a lot of leather. The necklaces were my personal favorite thing, they are from Jana Acevska's brand "Kapka". Тhe music was loud and dramatic and i loved that.
Also I wanted to inform you that I'm participating in "Fashion blogging and photography' workshop with Rebekah Roy, successful British stylist and fashion editor, organized by Fashion weekend Skopje and British council. HERE you can see the bloggers and photographers that I'm going to hang out with the next 5 days of Fashion weekend Skopje.

  Fashion weekend Skopje официјалнo започна вчера вечер во „Мала станица“.
Прво морам да ви кажам дека ова е мојот прв Fashion Weekend во мојот живот и бев многу возбудена, пеперутките летаа во мојот стомак цело време.
Шоуто што го отвори Модниот викенд беше „SQUIRE“ & „BLACKOUT“ на Јован Петровски. Тој е Македонски дизајнер кој живее и работи во Тајланд. Ми се допадна edgy и минималистичкиот изглед со многу кожа.
Ланчињата ми беа омилени, кои беа од брендот „Капка“ на Јана Ацевска. Музиката беше гласна и драматична и го обожавав тоа.
Исто така сакав да ве информирам дека учествувам во работилницата „Модно блогирање и фотографија“ со Ребека Рој, успешна Британска стилистка и модна уредничка, организирана од Fashion weekend Skopje и British council. ТУКА можете да ги видите блогерите и фотографите со кои ќе се дружам наредните 5 дена од Fashion weekend Skopje.


Photo credit : Vladimir V. Photography

Thanks guys :)
Love, Marija 

© Fabulous is freedom. Made with love by The Dutch Lady Designs.